Preguntes
freqüents

Descobreix els beneficis que aporta aquest nou sistema de recollida i resol dubtes que puguis tenir.

Per què es tanquen els contenidors?

L’objectiu és augmentar la recollida selectiva del municipi i dels residus reciclats i valoritzats. D’aquesta manera, es millorarà la sostenibilitat ambiental del municipi i es contribuirà a mitigar l’impacte del canvi climàtic. Cal tenir en compte l’impacte gens menyspreable de la gestió dels residus municipals en les emissions atmosfèriques, provinents dels processos de tractament i de les fases de transport dels residus.

Malauradament, i malgrat que el 99 % d’illes de contenidors de Montmeló tenen els contenidors de les 5 fraccions (resta, orgànica, envasos, vidre i paper i cartró), la recollida selectiva està estancada al voltant del 40 % i no aconseguim millorar.

Actualment, la fracció resta que portem a la incineradora de Mataró costa al municipi un gran import a l’any i aquesta despesa anirà en augment any rere any pels gravàmens d’incineració previstos a la Llei 5/2020, del 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient.

Es tancaran tots els contenidors?

De moment, només es tanquen els contenidors de resta (gris), d’envasos (groc) i d’orgànica (marró).

El gran problema de recollida de Montmeló és que la matèria orgànica i els envasos no se separen correctament, la qual cosa vol dir que aquestes deixalles s’estan llençant barrejades al contenidor de resta. Amb el nou sistema es pretén identificar els usuaris de l’orgànica i dels envasos per veure quin percentatge de la població no està utilitzant els contenidors d’aquestes dues fraccions. Els que no els fan servir estan llençant aquestes fraccions barrejades amb la resta, al contenidor gris.

Per què es tanquen les fraccions de resta, d’envasos i d’orgànica i no les altres?

Es tanquen les fraccions de resta, d’envasos i d’orgànica per fomentar la recollida selectiva de matèria orgànica i d’envasos. Ara mateix, a Montmeló la fracció orgànica és la fracció que menys se separa i que menys es recull selectivament. La major part de les restes orgàniques de la ciutat es lliuren dins la fracció resta, que és incinerada, per tant, no s’aprofiten. A més, l’orgànica és la fracció que pesa més; això vol dir que, si aconseguim augmentar el quilos recollits de matèria orgànica, és molt probable que reduïm els quilos recollits de la fracció resta. Els envasos són la fracció que també ens agradaria separar millor, no pel seu pes, sinó perquè el plàstic és un material que no volem que arribi al medi, el volem recuperar i, en un futur, reduir-lo. Si tanquem aquesta fracció, la podrem monitorar millor i definir polítiques per reduir-la.

Quins són els objectius concrets a assolir pel que fa a la recollida selectiva i al reciclatge i la valorització de residus?

El percentatge de recollida selectiva a Montmeló l’any 2020 va ser del 41,48 %. Per normativa europea, enguany hauríem d’haver arribat al 60 %, per tant, som molt lluny dels objectius i ens queda molt camí per recórrer.

Actualment, el marc normatiu són les obligacions legals derivades del paquet de directives d’economia circular de la Unió Europea (2019-2040).

Respecte al reciclatge i la valorització, les directives estableixen els objectius següents:

 •  “Per al 2025, s’augmentarà la preparació per la reutilització i el reciclatge de residus municipals fins a un mínim del 55 % en pes;
 • Per al 2030, s’augmentarà la preparació per la reutilització i el reciclatge de residus municipals fins a un mínim del 60 % en pes;
 • Per al 2035, s’augmentarà la preparació per la reutilització i el reciclatge de residus municipals fins a un mínim del 65 % en pes.”

Per tal que es compleixin aquests objectius cal preveure que un petit percentatge dels residus no són aptes per a la reutilització o que el seu estat no permet reciclar-los de manera efectiva. Tenint en compte aquesta pèrdua, cal preveure un 10 % més per sobre de l’objectiu establert que en garanteixi el compliment. És a dir, un 75 % per a l’any 2035.

També són molt importants els objectius pel que fa a generar menys residus i a les possibilitats de reutilitzar-los.

Així mateix, cal reduir la despesa d’incineració, la qual cada vegada serà més cara (costarà més diners cremar la mateixa quantitat de residus) pels increments dels cànons d’incineració i abocament de residus establerts a la Llei 5/2020, del 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient.

Aquest sistema tindrà algun benefici individual per a les persones?

No tindrà un benefici immediat al proper rebut de la taxa d’escombraries, però aquest nou sistema permet introduir mesures de fiscalitat ambiental a la taxa d’escombraries, de manera que es podrà obtenir una taxa més justa que compensi les persones que fan correctament la separació en origen i que penalitzi els usuaris que només utilitzen el contenidor de fracció resta.

En aquest sentit, les directrius europees, estatals i de l’Agència de Residus de Catalunya encaminen els ajuntaments cap a la taxa justa de pagament de residus, sobre la base de la participació individual del ciutadà en el sistema de recollida (paga més qui menys recicla).

Per què l’Ajuntament implanta aquest sistema i no el porta a porta?

El 2021, l’Ajuntament va valorar diferents opcions per assolir el 70 % de recollida selectiva. Entre totes elles, el porta a porta es va descartar per dos motius:

 1. A Montmeló hi ha barris amb edificis plurifamiliars d’alta densitat, on els cubells de tots els habitatges al carrer podrien provocar molèsties, especialment si algunes persones no utilitzen el servei porta a porta de forma correcta.
 2. El porta a porta és un sistema que té una limitació horària i setmanal, és més rígid i requereix més esforç al ciutadà.

Quant de temps durarà aquest sistema?

Si tot funciona de la manera esperada, el nou sistema es mantindrà en servei per sempre, amb la previsió d’ampliar-lo a totes les fraccions de residus.

Quins mitjans posa a disposició d’aquest nou servei, l’Ajuntament?

Pensem que la clau del canvi de sistema és una bona campanya comunicativa i, per tant, disposarem de 4 educadors/es d’una empresa contractada i de tot l’equip del departament de Medi Ambient, així com de l’assessorament tècnic d’una persona especialitzada en gestió de residus municipals i en nous sistemes de recollida més eficients.

A més, per evitar desbordaments de contenidors i incidències durant les primeres setmanes, augmentarem el servei de repàs i sanejament de contenidors i hi haurà una persona encarregada de controlar tots els possibles desbordaments i incidències.

Quin cost té aquest sistema per a l’Ajuntament?

La implantació d’aquest nou servei té un cost addicional molt petit per a l’Ajuntament, perquè el 90 % de la despesa ha estat finançada amb una subvenció de l’Agència de Residus de Catalunya per a la millora de la recollida selectiva de l’orgànica.

S’està fent en altres municipis? I està funcionant?

Cada municipi té la seva casuística i problemàtica concreta de gestió de residus; tot i això, el tancament tecnològic de contenidors i la identificació d’usuaris ja s’està implantant en diversos municipis i àrees de Catalunya i també d’Espanya. Dos casos propers són, per exemple, el municipi de Centelles o la comarca de la Garrotxa.

Pel que fa a l’augment de la recollida selectiva, els resultats del servei en les proves realitzades són molt esperançadors, ja que han aconseguit ultrapassar el 75 % de recollida selectiva. Val a dir, però, que els canvis de sistema de recollida en altres municipis han estat complexos de gestionar durant les primeres 3 o 4 setmanes de servei, degut a la dificultat que les targetes identificatives arribessin a totes les llars, ja que hi ha persones que no les van a recollir, i també perquè d’altres es neguen a participar-hi i deixen les escombraires fora dels contenidors. A Montmeló haurem d’anar resolent aquestes i altres problemàtiques que puguin sorgir.

L’Ajuntament podrà saber si reciclo o no? I si faig servir el nou sistema de recollida?

Sí, l’objectiu del sistema és identificar l’ús dels contenidors que fan els usuaris i deixar enrere l’anonimat en la gestió dels residus, amb la finalitat de premiar les persones que reciclen i de fer pagar més a les persones que no ho fan.

L’Ajuntament tindrà un programari informàtic on podrà consultar quantes vegades utilitzen els contenidors cadascun dels habitatges donats d’alta al sistema. També podrà veure quins habitatges no estan fent ús del sistema, ja sigui perquè no hi viuen o perquè no el volen fer servir i van a llençar les escombraries a un altre lloc. En aquests casos, l’Ajuntament es podrà posar en contacte amb aquests habitatges per esclarir com gestionen els seus residus i solucionar possibles dubtes o problemes que tinguin amb el nou sistema de recollida.

I si algú no ho sap fer servir?

Tenim previst un servei informatiu específic per a les persones que no entenguin com han de llençar les escombraries ni com funciona la targeta o l’app, pensat especialment per a aquelles persones d’edat avançada a qui les noves tecnologies se’ls poden fer feixugues o bé per altres casuístiques concretes, de manera que els primers dies de servei les podrem acompanyar a llençar les escombraries, si així ho sol·liciten i necessiten.

Es poden dirigir al punt informatiu o bé comunicar-nos les seves dificultats a través del correu electrònic a residus@montmelo.cat.

Què passa si deixo la brossa fora del contenidor? Estic obligat a fer servir aquest sistema?

En aquest sentit, no hi ha canvis a les ordenances municipals. Cal tenir en compte que l’article 51 de l’Ordenança municipal dels espais públics i civisme de Montmeló determina el següent: “Els usuaris estan obligats a separar les diferents fraccions en origen, utilitzar les diferents modalitats de recollida en funció de la fracció residual a la qual estan destinades i respectar els horaris i sistemes de lliurament fixats. També estan obligats a dipositar cada tipus de residu dins els contenidors corresponents situats a la via pública i tancar la tapa un cop realitzada l’operació. L’Ajuntament incentivarà i assessorarà per a promoure les bones pràctiques de recollida selectiva dels residus domèstics”.

Per tant, en cap cas es podran deixar les escombraries a terra, fora dels contenidors o en altres llocs no habilitats. L’incompliment d’aquestes obligacions està tipificat com a falta lleu i implica una sanció de fins a 750 €.

No obstant això, som conscients que en tractar-se d’un sistema nou hi poden haver incidències, per tant, quan la brossa es deixi fora dels contenidors per incidències en el sistema no s’aplicarà la normativa esmentada.

A més, t’animem a fer servir el sistema, perquè, tot i que inicialment no tindràs beneficis fiscals, l’èxit del model garantirà una futura taxa de pagament per generació molt més justa per a tots els usuaris, amb la qual qui més reciclarà menys pagarà.

Què passa si llenço restes orgàniques als altres contenidors?

L’objectiu del nou sistema és augmentar la recollida selectiva en general, i especialment la de matèria orgànica, que és on el municipi té més mancances i dificultats. La matèria orgànica llençada juntament amb envasos i cartró malmet la recollida selectiva d’aquestes fraccions i fa que aquests materials ja no es puguin valoritzar, per tant, afecta de forma negativa el medi ambient. Això és una mala praxi que malmet l’esforç i la dedicació de la resta dels veïns. A més, la taxa justa estarà molt vinculada a la recollida d’orgànica, de manera que com més aviat t’acostumis a separar-la més beneficis fiscals podràs obtenir a mitjà termini.

Cal recordar també que l’article 51 de l’Ordenança municipal dels espais públics i civisme de Montmeló estableix el següent: “Els usuaris estan obligats a separar les diferents fraccions en origen, utilitzar les diferents modalitats de recollida en funció de la fracció residual a la qual estan destinades i respectar els horaris i sistemes de lliurament fixats. També estan obligats a dipositar cada tipus de residu dins els contenidors corresponents situats a la via pública i tancar la tapa un cop realitzada l’operació. L’Ajuntament incentivarà i assessorarà per a promoure les bones pràctiques de recollida selectiva dels residus domèstics.”

Per tant, s’ha de realitzar la recollida selectiva de totes les fraccions. L’incompliment d’aquestes obligacions està tipificat com a falta lleu i implica una sanció de fins a 750 €.

D’altra banda, és important saber que les restes orgàniques de la ciutat són traslladades a la planta de digestió anaeròbica que el Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental té a Granollers, on es transformen en compost —un adob natural que s’utilitza per a l’agricultura i la jardineria com a esmena orgànica i fertilitzant, d’acord amb la legislació que regula els productes fitosanitaris— i en energia elèctrica.

Com garanteix la protecció de les meves dades, l’Ajuntament?

Cada targeta està vinculada a la referència cadastral d’un habitatge i no al nom ni al NIF del seu propietari. No hi haurà cap empresa que tingui accés a les dades de caràcter personal dels usuaris dels contenidors (ni les empreses tecnològiques del tancament de contenidors ni l’empresa del servei de recollida de residus).

Tot el sistema garanteix les disposicions del Reglament general de protecció de dades de caràcter personal y la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

El responsable del tractament de les dades és l’Ajuntament de Montmeló, i la seva finalitat està lligada exclusivament al coneixement del servei de recollida i tractament de residus i a la contribució individual de cada habitatge.

Per a més informació sobre el tractament de dades pots consultar la secció de política de privacitat.

D’on puc treure la targeta identificativa?

En les darreres setmanes has d’haver rebut una carta informativa al teu habitatge que t’indica el procediment a seguir. Les cartes han d’arribar als domicilis entre el 29 d’agost i el 16 de setembre.

Les targetes es repartiran en un local ubicat a la planta baixa del C/ Diputació, 2, davant de l’Ajuntament i del Casal dels Avis. A les activitats econòmiques que siguin grans generadores d’alguna fracció se les atendrà mitjançant una visita personalitzada.

Si, tot i així, no tens la targeta, envia’ns un correu electrònic a residus@montmelo.cat.

Quina documentació s’ha de portar per recollir les targetes?

 • DNI.
 • Rebut de la taxa d’escombraries o IBI.
 • El formulari, emplenat, que t’ha arribat amb la carta al teu domicili. Si no el tens, vine al punt informatiu amb tota la documentació necessària i el podràs emplenar allà.

Si no tens part d’aquesta documentació, vine igualment al punt informatiu i mirarem de resoldre-ho, o envia’ns un correu electrònic a residus@montmelo.cat.

Quantes targetes es donaran per habitatge?

  Dues.

  Què he de fer si perdo la targeta? O si la targeta no em funciona?

   En cas de pèrdua, fins el 15 d’octubre estarà obert el punt d’atenció ciutadana, ubicat a la planta baixa del C/ Diputació, 2, davant de l’Ajuntament i del Casal dels Avis. T’hi pots dirigir per sol·licitar una nova targeta.

   Després d’aquesta data hauràs d’enviar un correu electrònic a residus@montmelo.cat

   Com em puc descarregar l’app?

    Quan vinguis al punt d’atenció et lliurarem un fullet informatiu on trobaràs el codi QR per descarregar-te l’app. Et podrem ajudar a fer-ho al mateix punt d’atenció.
    També te’n pots informar aquí.

    Què he de fer si canvio de domicili?

     Si l’habitatge és de lloguer, a efectes de contacte, tot i que la targeta s’associa a la referència cadastral de l’habitatge, pots donar les dades de l’administrador o bé del llogater en funció de qui desitgis que rebi la informació i els possibles avisos. En cas que no disposis de targeta hauràs de demanar-la a l’administrador o bé sol·licitar una nova alta a residus@montmelo.cat.

     En els altres casos caldrà enviar un correu electrònic a residus@montmelo.cat.

     Com funcionarà el contenidor? Si té pedal o maneta, s’obrirà?

      Per obrir els contenidors de resta, d’envasos i d’orgànica hauràs de portar la targeta identificativa o fer servir l’app.

      En primer lloc, hauràs d’activar el sistema prement un botó. Després, hauràs d’acostar la targeta o l’app al sensor electrònic que trobaràs al contenidor (hi haurà adhesius informatius que t’indicaran què és i on està situat el sensor), t’hauràs d’esperar uns segons, sentiràs un soroll i aleshores podràs obrir el contenidor amb normalitat, és a dir, podràs aixecar la tapa amb la mà o bé, si n’hi ha, accionar el pedal o la maneta i s’obrirà la tapa.

      Totes aquestes instruccions s’explicaran de manera detallada al punt d’atenció ciutadana i als fullets informatius que es repartiran.

      Què faig si el contenidor no s’obre? O si hi ha qualsevol altra incidència semblant?

       Avisa’ns trucant a l’Ajuntament o per correu electrònic a residus@montmelo.cat.

       Quins són els horaris dels contenidors?

        No hi ha cap canvi en l’horari permès per utilitzar els contenidors. Els contenidors d’envasos i d’orgànica es poden obrir amb la targeta identificativa o amb l’app durant tot el dia i els set dies de la setmana.

        L’ús dels contenidors de resta sí que està restringit: només es poden fer servir els dimecres i els diumenges. L’objectiu d’aquesta limitació és dificultar/reduir la dipositació de la resta i, per contra, afavorir la de les altres fraccions.

        Si tinc un comerç o un restaurant, com he de llençar les escombraries?

         Els comerços i restauradors que ja ho feien o que hi vulguin participar, continuaran fent servir les recollides comercials d’orgànica i de paper i cartró, com fins ara. Els comerços que no generin orgànica o paper i cartró o bé no puguin fer ús del servei porta a porta, hauran d’utilitzar els contenidors, com sempre, amb la diferència que hauran de fer servir la targeta identificativa o l’app per llençar la fracció resta, la fracció d’envasos i la matèria orgànica.

         Les activitats econòmiques que siguin grans generadores d’alguna fracció rebran una visita de l’equip de medi ambient de l’Ajuntament per veure quines són les seves necessitats i proposar-los alternatives de recollida.

         Les activitats que no generin gaires residus i es puguin assimilar a un habitatge hauran de venir a buscar les targetes al punt informatiu.